De medezeggenschapsraad (MR)

MR
MR staat voor Medezeggenschapsraad. Dit is het overlegorgaan tussen het schoolbestuur en de school. De Medezeggenschapsraad bestaat uit 2 geledingen: de oudergeleding en de personeelsgeleding. De bevoegdheden van de MR staan vermeld in de WMS (Wet medezeggenschap op scholen) uitgewerkt.

De MR heeft twee soorten bevoegdheden:  instemmings- en adviesrecht m.b.t. alle belangrijke beleidszaken t.a.v. de school, zowel organisatorisch als onderwijskundig.

MR wordt om advies of instemming gevraagd bij de schoolplannen over het onderwijs en personeel. Daarmee is de medezeggenschapsraad een belangrijke manier om mee te praten over het beleid op school. Verder geeft de MR advies over zaken, die zij belangrijk vinden voor de school en kind.

Het MR-team stelt zich samen het bevoegd gezag (schooldirectie) sterk en proactief voor de belangen van ouders, personeel en leerlingen. Hier hoort ook bij de betrokkenheid naar ouders en een duidelijke informatievoorziening zijn. Wij hechten daarom ook veel waarde aan betrouwbaarheid, open communicatie en transparantie over de schoolzaken. Dit team is niet alleen met de MR actief, maar is ook actief binnen de GMR en OPR.

Er wordt 10x per jaar vergadert op de schoollocatie. Alle vergadermomenten en onderwerpen zijn opgenomen in de jaarplannen die ook te vinden zijn op de schoolwebsite. Van alle vergaderingen kunt u ook de notulen inzien welke ook op de schoolwebsite staan.


GMR
GMR staat voor Gemeenschappelijke Mezeggenschapsraad. Elke onderwijsorganisatie met minstens twee scholen heeft een GMR.

De GMR heeft drie verschillende rollen: een controlerende, een vertegenwoordigende en een initiatiefrijke.

Hier komen alle SIPO scholen bij elkaar om alle belangen van de scholen te behartigen. Hier zijn binnen de El Feth IBS 1 ouder en 1 leerkracht bij betrokken.


OPR
OPR staat voor Ondersteuningsplanraad. Hier zitten afgevaardigden van de MR-leden van verschillende scholen binnen een regio in het samenwerkingsverband. Hier worden afspraken gemaakt over welke extra ondersteuning zij leerlingen kunnen bieden die bijzondere aandacht nodig hebben. Dat heet passend onderwijs. Wij nemen ook deel aan de samenwerkingsverband SWV met ook 1 ouder en 1 leerkracht (Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Brabantse Wal)

Meer info hierover: https://www.swvbrabantsewal.nl

 

Heeft u vragen voor de MR, stuur een mail naar: mr@elfeth.nl