De medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad (MR) en gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)

Bij alle belangrijke beslissingen die genomen moeten worden voor de school, moeten alle voors en tegens goed worden afgewogen. Ook wordt getoetst of er voldoende draagkracht is onder de ouders en het personeel. De medezeggenschapsraad (MR) is de vertegenwoordiging van alle ouders en personeelsleden. Zij worden dan ook bij alle belangrijke beslissingen betrokken conform de Wet medezeggenschap op scholen (Wms).

De (MR) wordt om advies of instemming gevraagd bij de schoolplannen over het onderwijs en over het personeel. De MR bestaat uit 2 geledingen: de oudergeleding en de personeelsgeleding. Beide hebben zelfstandig instemmingsbevoegdheid. De MR heeft twee soorten bevoegdheden: adviesbevoegdheid en instemmingsbevoegdheid. De WMS geeft exact aan bij welke onderwerpen welke bevoegdheden horen. Onze MR vergadert gemiddeld 10 keer per jaar, ongeveer 1 x per maand.

De GMR

Er is ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van de 4 SIPO scholen. De GMR bestaat uit leerkrachten en personeelsleden van alle vier de SIPO-scholen. Waar de MR de belangen van de individuele school behartigt, is de GMR er voor zaken die voor alle scholen van SIPO van belang zijn.

Wilt u meer weten over de MR of GMR? Lees dan hier verder en/of stuur een mail naar mr@elfeth.nl.